POGOJI NAGRADNIH IGER

1. Splošne določbe 

Ta pravila in splošni pogoji določajo način prirejanja nagradne igre »Nagradna igra Oxilver«. Organizator nagradne igre je Enikam d.o.o. (v nadaljevanju organizator), Cesta Andreja Bitenca 118, 1000 Ljubljana,  ki izvede nagradno igro, poskrbi za izvedbo žrebanja ter poskrbi za nagrade in dostavo le teh vsem nagrajencem.

Nagradna igra poteka med 15.12.2020 in 22.12.2020. Nagradna igra je objavljena na spletni strani www.enikam.si.

2. Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev  ali zakonitih zastopnikov. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri in ga organizator ne zaračunava. Posameznik, ki sodeluje v nagradni igri, se strinja s splošnimi pogoji, ki so navedeni na www.enikam.si.

V nagradni igri ne smejo sodelovati pogodbeni sodelavci organizatorja nagradne igre ali njihovi ožji družinski člani. Vsi osebni podatki udeležencev so varovani v skladu z 9. členom teh Pravil ter v skladu s splošnimi akti organizatorja in soorganizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GRPD). V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (elektronskega naslova oziroma podatkov) si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

  • udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
  • je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;
  • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji, objavljenimi na spletni strani ali jih ni izpolnil pravočasno;
  • v primeru prijav: če je prijava na kakršenkoli način neustrezna. V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

3. Nagrade

Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno izmed nagrad. Če je udeleženec izžreban dvakrat ali večkrat prejme tisto nagrado, za katero je bil izžreban najprej. Udeleženci nagradne igre sodelujejo v nagradnem žrebanju za:

– 5x paket izdelkov Oxilver

Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe. V kolikor nagrajenci ne navedejo oz. ne posredujejo svojih podatkov oz. jih navedejo nepopolno ali nepravilno in/ali v kolikor nagrajencev ni mogoče obvestiti in/ali v kolikor se ugotovi, da niso izpolnjevali pogojev za sodelovanje v nagradni igri in/ali da so kršili te pogoje in/ali v kolikor ne želijo izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji, vse to v roku, kot ga določi organizator, nagrajenec izgubi pravico do nagrade.

Vrednost nagrad in akontacija dohodnine

Vrednost posamezne nagrade ne presega 42 EUR. Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika.

4. Žrebanje nagrad

Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja.

Žrebanje nagrad bo potekalo 23. 12. 2020 na sedežu organizatorja nagradne igre. V žrebanju sodelujejo tisti, ki so pravilno izpolnili obrazec na www.enikam.si na dan, 22. 12.2020 do 00.00.

Vsak sodelujoči lahko osvoji le eno nagrado iz nagradnega sklada. Nagrajenci bodo izžrebani z naključnim algoritmom.

5. Obveščanje nagrajencev

Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel na svoj elektronski naslov, ki ga je posredoval ob začetku nagradne igre na spletni strani. S sodelovanjem v posamezni nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca objavi na spletni strani www.enikam.si. Seznam nagrajencev bo objavljen na spletni strani www.enikam.si najkasneje v sedmih (7) dneh po žrebanju nagrad. Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba na rezultate žrebanja ni mogoča.

6. Prevzem nagrad

Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator. Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča in kraj bivanja. Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko. Nagrajenec se je dolžan odzvati najkasneje 5 dni po obvestilu o prejemu nagrade s strani organizatorja. Nagrajenec je pred prevzemom nagrade dolžan podpisati izjavo, s katero se strinja s pravili nagradne igre in potrjuje prevzem nagrade. Podpis izjave je pogoj za prejetje nagrade.

Če nagrajenec v petih dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila. Organizator nagradne igre s pisnim pozivom nagrajenca obvesti o načinu prevzema nagrade. Če nagrajenec v petih dneh po javni objavi nagrajencev nagrade ne prevzame, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila. Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika hkrati s posredovanjem podatkov iz 3. odstavka tega člena, najkasneje pa do prevzema nagrade.

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih okrog lastništva izžrebanih nagrad. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi, ki bo navedena s podatki v obrazcu na spletni strani ali dopisu oz. uradno pooblaščeni osebi. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico do dopolnitve in sprememb teh pogojev ter se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh, dopolnjene pogoje objavil na spletni strani www.enikam.si/pogoji-nagradnih-iger. Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel sodelujoči zaradi logističnih ovir, tehničnih težav in drugih napak.

7. Varovanje informacij in osebnih podatkov

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre dovoli organizatorju zbiranje, vodenje obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. I. RS, št. 86/2004, 67/2007 UPB1) in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Osebni podatki, ki se zbirajo so: GSM številka, elektronski naslov, ime in priimek in naslov stalnega ali začasnega prebivališča. Pridobljeni osebni podatki se uporabljajo zgolj v namene  nagradne igre in pošiljanja darila nagrajencem. Osebne podatke lahko organizator nagradne igre uporablja  izključno za namene, za katere so bili pridobljeni. Osebni podatki se izbrišejo takoj po preklicu soglasja za namene oglaševanja zadevnega projekta v prihodnosti oziroma do odločitve o dokončni ukinitvi izvedbe projekta. Če obstaja obveznost družbe in/ali zakonska obveznost (npr. finančno računovodska, davčna…ipd.) v zvezi s hrambo podatkov, se ti izbrišejo po 5 letih, razen v primeru, če predpisi izrecno določajo drugače. Udeležencem so skladno z ZVOP-1 in uvedbo GDPR zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Udeleženec nagradne igre oz. njegov skrbnik ali zastopnik lahko kadar koli pisno zahteva, da se njegovi osebni podatki, pridobljeni v nagradni igri, začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namen neposrednega trženja. Zahteva se pošlje pisno na naslov  Enikam d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 118, 1000 Ljubljana. Najkasneje v 15 dneh po prejemu  zahteve se bodo osebni podatki udeleženca trajno izbrisali. Izžrebanec organizatorju dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov (ime in priimek) v sredstvih javnega obveščanja, na spletni strani www.enikam.si, in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do katerih vodijo določene povezave na spletnih straneh organizatorja, niti ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev nagradne igre.

9. Končne in predhodne določbe

Dodatne informacije o nagradni igri lahko sodelujoči dobijo na www.enikam.si ali s poslanim e-mailom na marketing@enikam-oxy.com.

Pravila nagradne igre začnejo veljati z dnem 15. 12. 2020. V času trajanja nagradne igre so pravila na vpogled na spletni strani www.enikam.si/pogoji-nagradnih-iger.

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembahin novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na spletni strani.

Ljubljana, 14. 12. 2020

Enikam d.o.o.